Bridge to Terabithia

Title: Bridge to Terabithia

Author: Katherine Paterson

Illustrator: Donna Diamond

ISBN: 9780060734015

Summary:

bridge to terabithia.JPG

Citation:

bridge to terabithia citation.JPG

Additional Tags: Problem-Solving, Problem Solving

Lesson Plan: